Alcedo atthis

k_g_2904img_2391img_2417k_g_2670k_g_2692k_g_2726k_g_2727k_g_2733k_g_2742k_g_2747k_g_2773k_g_2809k_g_2832k_g_2844k_g_2852k_g_2855k_g_2858k_g_2868-100k_g_2868k_g_2869k_g_2870K_G_1374K_G_1383K_G_1403K_G_1476K_G_1564K_G_1519K_G_1588K_G_1694k_g_5523k_g_6031k_g_6262abK_G_6238k_g_6385k_g_6498k_g_6628k_g_6629